Balbay: �SYM’yi de bize y�kacaklar

13 Apr

Balbay: ?SYM'yi de bize y?kacaklar ?kinci ”Ergenekon” davas?n?n tutuklu san??? Cumhuriyet gazetesi yazar? Mustafa Balbay, ”Bizi art?k, a??rla?t?r?lm?? hapis cezas?yla yarg?lamaktansa, tutukluluk cezas?n? a??rla?t?r?lm?? tutukluluk cezas?na ?evirerek yarg?l?yorsunuz” dedi.

Haberi Kaydet Arkada??na G?nder

?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesindeki duru?mada konu?an Balbay, san?klardan ?brahim ?ahin ve Fatma Cengiz’in savunmas?na at?fta bulunarak, mahkemenin, son 15 gün içinde sözde örgütün silahl? kanad?n? olu?turdu?u iddia edilen bölümünü netle?tirmeye çal??t???n? söyledi.

Savc? Nihat Ta?k?n’?n, san?k Cengiz’e ”Kendisinin ak?l sa?l??? konusunda muayene talebi olacak m??” dedi?ini an?msatan Balbay, büyük bir suikast çetesi gibi ortaya at?lan iddialar?n bu duruma geldi?ini belirterek, ”Bu iddianameyi yazanlara da sormak isterim. Ak?l dengelerini kontrol ettirmek isterler mi acaba?” dedi.

Heyetin yöneltti?i sorular?n yüzde 80’inin iddianamenin d???nda oldu?unu, 4 y?ldan beri, de?il, ortada bir terör örgütünün izi, ”Ben üyesiyim” diyenin bile olmad???n? ifade eden Balbay, ”Yola ç?kt?m, gittim gittim, art?k tabela yok. Bu davan?n yönü belli de?il. E?er burada bir terör örgütü ortaya ç?kar?l?rsa ilk yazan ben olaca??m” diye konu?tu.

Türkiye’de bas?n özgürlü?üyle ilgili tart??malar?n ya?and???n? ifade eden Balbay, gazeteci olarak ar?ivi ve çevresinin bu davada suç unsuru haline getirildi?ini savundu. Balbay, Türkiye’nin bas?n özgürlü?ünde 178 ülke aras?nda 138. s?rada olmas?nda mahkemenin de rolü oldu?unu ileri sürdü.

-CEZAEV?NDE 3 K?TAP-

Cezaevinde birinci y?l?n? okumaya, ikinci y?l?n? da yazmaya ay?rd???n?, üçüncü kitab?n? da bitirdi?ini belirten Balbay, cezaevinde ilk 1,5 ay ve son 45 gündür yaln?z kald???n? söyledi.

Cezaevi ko?ullar?n? ele?tiren Balbay, ”Hücrede iki elimi yana aç?p biraz esnetti?imde duvarlara de?iyor. Televizyonu, 3 metre uza?a koymak için kap?n?n giri?ine yerle?tirdim. 35. tamirci de geldi. 24 saat gözlendi?im kameran?n yerini, kap? aç?l?nca biraz görüntü kapand??? için de?i?tirecekler. Yeniden kazacaklar” diye konu?tu.

Tutuklulu?un art?k cezaya dönü?tü?ünü belirten Balbay, ”Bizi art?k, tutukluluk cezas?n? a??rla?t?r?lm?? tutukluluk cezas?na çevirerek yarg?l?yorsunuz. Bu iddianameyi yazanlar, bir itirafç? ç?kmamas?n?n kahr? içindeler mi? Birilerinin birilerini satmamas?n?n kahr? içindeler mi? Birilerinin birine iftira atmas?n? istiyorlar. Ama, burada herkes adam ç?kt?” dedi.

-A?IRLA?TIRILMI? YARGILAMA-

Tutukluluk cezas?nda mahkemenin de pay? oldu?unu ifade eden Mustafa Balbay, ”Bunun devam? olarak, a??rla?t?r?lm?? yarg?lamayla kar?? kar??yay?z. A??r ceza mahkemelerinde y?lda 3-4 duru?ma görülmesine göre hesaplarsak yarg?laman?n 30. y?l?nday?z. 4 y?lda 20 dalga yap?ld?. 7 ve 12. dalga aras? bu mahkemede görülüyor. Bundan sonra aç?lanlar da buraya eklenmekte. Daha tutuklular?n savunmas? bile al?nmad?. Buna da a??r yarg?lama cezas? denir” diye konu?tu.

Türkiye’deki di?er cezaevlerinden mektuplar ald???n? dile getiren Balbay, ”Cezaevleri, devletin taammüden ad?m ad?m insan öldürme yeri midir? Tek ba??n?za sizin sorumlulu?unuz olmayabilir, ama bunda yarg?n?n da sorumlulu?u var” dedi.

-S?L?VR?YE 4 YEN? CEZAEV?-

Ko?u?unda sessizlik olmamas? için, yap?lan sürekli arabesk yay?n? açt???n?, kendisinin de ”Yan kom?u arabeski seviyor” diyerek, kitab?n? okudu?unu belirten Balbay, ”?ddianameyi yazanlara bir müjdem var. Silivri’ye 4 yeni daha cezaevi yap?l?yor. Avrupa’n?n en büyük cezaeviydi, ?imdi dünyan?n en büyük cezaevi olacak” diye konu?tu.

Balbay, YGS’deki ?ifre iddialar?na at?fta bulunarak, ”?u ÖSYM’yi de bize mi y?kacaklar diye ku?kuyla bekledim. Böyle bir suç vard?r, dense bize mi y?kacaklar?” diye konu?tu.

Davan?n hala iddia edildi?i noktada devam etti?ini, art?k mahkemenin yönlendirici olmas? gerekti?ini söyleyen Balbay, ”Yarg?çlar, ald?klar? kararlarla de?il, almad?klar?ndan da, yapt?klar?ndan de?il, yapmad?klar?nda da sorumludur. En az?ndan özgürlü?ümüzü geri verin” diyerek sözlerini tamamlad?.

-TUNCAY ÖZKAN’DAN ???R-

Tutuklu san?klardan gazeteci yazar Tuncay Özkan da evinde yap?lan aramalarda 28 bin kitap bulundu?unu, bir terör örgütünden bu kadar kitap ç?kmas?n?n beklenemeyece?ini ifade ederek, ruhsatl? tabancas?n?n savc?l?k taraf?ndan ”Ergenekon terör örgütü cephaneli?i”ne yaz?ld???n? söyledi.

Özkan, cezaevinde gazetecilik faaliyetlerinden dolay? tutuklu oldu?unu belirterek, insanlar?n kendisine destek olmak için kartpostallar gönderdi?ini dile getirdi.

”Hukuk ar?yorum. Kömür madencileri gibi derinlere inerek hukuku ar?yorum” diyen Özkan, konu?mas?n? ?air Hasan Hüseyin Korkmazgil’in ”Ac?y? bal eyledik” ?iirini okuyarak tamamlad?.

Tutuklu san?klardan emekli Albay Hasan Atilla U?ur da kendi talebi üzerine Jandarma Genel Komutanl???ndan gönderilen belgenin, o dönemde Jandarma Genel Komutan? Rasim Betir’in emriyle 4 subay ile e?lerinin, irticai ba?lant?lar? olup olmad???na ili?kin yapt??? ara?t?rman?n sonuçlar?n? içerdi?ini söyledi.

U?ur, kendisine gelen emir üzerine ara?t?rmay? yapt???n? kaydetti.

-”ONLAR NEDEN SANIK DE??L”-

Tutuklu san?klardan eski ?nönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmio?lu ise kendisinin Sar?k?z ve Ay????? darbe planlar? kapsam?nda Cumhuriyet Çal??ma Grubunda faaliyet göstermekle suçland???na dikkati çekerek, ”Fakat Sar?k?z Ay????? darbelerini planlad??? iddia edilen ?brahim F?rt?na san?k de?il. Özden Örnek san?k de?il. Darbe planlar?n? yapt??? iddia edilen 4 komutandan üçü san?k de?il. Darbe plan? yap?ld??? iddia edilen 17 ki?inin kat?ld??? yemekten 4 ki?i san?k. Süleyman Demirel neden san?k de?il? En büyük suçu i?ledi. Mehmet Haberal’? buraya Demirel u?urlad?” diye konu?tu.

Tutuklu san?k Mehmet Ali Çelebi ise iddianameye göre terörist say?lamayacak tek bir insan bile bulanamayaca??n? belirterek, ”Bütün iddialar? çürütmü? olman?n verdi?i bahtiyarl?kla ‘Arad???n?z örgüte ula??lam?yor’ diyorum” dedi.

Tutuklu san?k Mustafa Dönmez ise Naip Hakim Hüsnü Çalmuk taraf?ndan haz?rlat?lan patlay?c? maddelerle ilgili bilirki?i raporunda binden fazla hata oldu?unu söyledi.

Naip Hakim Hüsnü Çalmuk’un taraf tuttu?unu öne süren Dönmez, ”Bo? mühimmat? polis dolduruyor. Polis ayn? mühimmat? Poyrazköy’de, Zir Vadisi’nde gezdiriyor. Sis kutular?n?n kafile numaralar?nda sahtecilik yap?lm??t?r. Sis kutular? asla Genelkurmay Ba?kanl???na teslim edilmedi. Polisin elindedir bunlar” diye konu?tu.

Duru?ma taleplerin al?nmas?yla devam ediyor.

AA

View the original article here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: