ABD’nin insan haklar� raporunda T�rkiye ayr�nt�s�

12 Apr

ABD'nin insan haklar? raporunda T?rkiye ayr?nt?s? ABD D??i?leri Bakanl??? 2010 ?nsan Haklar? Raporu’nun T?rkiye b?l?m?nde, T?rkiye’de bas?n ?zg?rl???n?n ge?en y?l i?inde geriledi?i belirtilerek, savc?lar?n ald??? karara dikkat ?ekti.

Haberi Kaydet Arkada??na G?nder

ABD D??i?leri Bakanl??? 2010 ?nsan Haklar? Raporu’nun Türkiye bölümünde, Türkiye’de bas?n özgürlü?ünün geçen y?l içinde geriledi?i belirtilerek, “Savc?lar, bas?n özgürlü?ünü k?s?tlay?c? çe?itli yasalar alt?nda, mahkemelere onlarca dava açarak yazarlar?, gazetecileri, siyasi ?ahsiyetleri taciz etti” denildi.

2010 y?l?ndaki geli?meleri konu alan raporun Türkiye bölümünün özetinde, ülkede baz? insan haklar? ve kötü muamelelerle ilgili raporlar bulundu?u, “güvenlik güçlerince yasad??? öldürme vakalar?na rastland???” ve bu konudaki tutuklama ve adli takip say?s?n?n, olaylar?n say?s?yla kar??la?t?r?ld???nda az oldu?u ifade edildi.

“Davalar?n a??r? derece uzun sürdü?ü” belirtilen raporda, ifade özgürlü?ünün, Anayasa ve pek çok yasa kullan?larak k?s?tland??? ileri sürüldü.

Bas?n özgürlü?ünün y?l içinde “geriledi?i” ifade edilen raporda, internet özgürlü?üne yönelik de s?n?rlamalar bulundu?u ve mahkeme kararlar?yla s?k s?k internet sitelerine eri?imin engellendi?i kaydedildi.

Namus cinayetleri ve tecavüz de dahil olmak üzere kad?nlara yönelik ?iddetin “büyük çapl? sorun olmaya devam etti?i” ifade edilen raporda, çocuk evlili?inin yasaklay?c? yasalara ra?men sürdü?üne dikkati çekildi.

Raporda, 2010 y?l?nda baz? olumlu geli?melerin de oldu?u, Türkiye’deki Siyasi Partiler Yasas?’n?n Kürtçe de dahil olmak üzere Türkçe d???nda di?er dillerde seçim kampanyas? yap?lmas?na imkan verecek ?ekilde de?i?tirildi?i an?msat?ld?.

Geçen y?l, Terörle Mücadele Kanunu’nda yap?lan de?i?ikliklerden olumlu olarak bahsedilen raporda, Anayasa de?i?iklik paketinin de referandumdan geçti?i hat?rlat?larak, düzenlemenin içeri?ine de?inildi.

-“SORU?TURMA R?SK?….”-

Raporun ayr?nt?lar?na bak?ld???nda, “Bas?n ve ?fade Özgürlü?ü” bölümünde, kanunlar?n bas?n ve ifade özgürlü?ünü teminat alt?na ald???, ancak “devletin/hükümetin önemli say?daki olayda bu özgürlükleri s?n?rlamaya devam etti?i” ifade edildi.

AB’nin Kas?m ay?ndaki ilerleme raporuna at?fta bulunulan raporda, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesine de?inildi. Raporda, “savc?lar?n ideolojik güdümlü soru?turmalar yürütmeye devam etti?i” ifade edilerek, terörle mücadele, bas?n ve seçim ile ilgili yasalar?n da ifade özgürlü?ünü k?s?tlad??? kaydedildi. Raporda, Adalet Bakanl???na y?l içinde 301. maddeyle alakal? 352 konu geldi?i, ancak bakanl???n bunlardan 342’sini reddetti?i an?msat?ld?.

Raporda, “Birçok vakada bireyler, devleti ya da hükümeti, kendilerine dava aç?lma riski olmadan kamu önünde ele?tiremedi ve hükümet, Kürt milliyetçili?i ile baz? dini, siyasi ve kültürel bak?? aç?lar?na sempati duyan ki?ilerin ifade özgürlüklerini k?s?tlamaya devam etti” ifadesi kullan?ld?.

Özellikle “ordunun rolü, ?slam, siyasi ?slam, Kürtler, Aleviler ve Osmanl? ?mparatorlu?u’nun son dönemindeki Türk-Ermeni sorununun tarihine yönelik konular olmak üzere insan haklar? ve hükümet politikalar? üzerindeki aktif tart??malar?n kamuoyunda devam etti?i” belirtilen raporda, ancak “bu konularda yazan veya konu?an birçok ki?i, özellikle de orduyu, Kürt ya da Ermeni sorununu ele?tiren kesimler, art?k daha az olsa da yine soru?turma riskiyle kar?? kar??ya kald?” denildi.

-“GAZETEC?LER TAC?Z ED?LD?…”-

Raporda, Türkiye’deki özel medya ?irketlerinin farkl? sektörlerde de birçok i? ili?kisi bulundu?u ve medyadaki sahipli?in, habercili?in içeri?ini ve olaylara yönelik tart??malar?n boyutunu etkiledi?i belirtilerek, gözlemcilerin, “baz? medya holdinglerinin, medyay?, hükümet politikalar?n?n lehinde veya aleyhinde bask? olu?turmak için araç olarak kulland???n? belirtti?i” ifade edildi.

Türkiye’nin aktif yaz?l? medyaya sahip oldu?una da i?aret edilen raporda, farkl? siyasi yelpazeye sahip ve çok say?da dilde yay?m yapan yüzlerce özel gazete oldu?u, ancak yetkililerin “özellikle Güneydo?u Anadolu bölgesinde, Kürtçe yanl?s? veya sol içerikli medyaya rutin bazda, geçici kapatmalar veya toplatmalarla sansür uygulad???” ileri sürüldü.

Raporda, “Savc?lar, bas?n özgürlü?ünü k?s?tlay?c? çe?itli yasalar alt?nda, mahkemelere onlarca dava dosyas? sunarak yazarlar?, gazetecileri, siyasi ?ahsiyetleri taciz etti. Ancak hakimler bu suçlamalar?n birço?unu reddetti” ifadesi kullan?ld?.

“Baz? dönemlerde yetkililerin gazete bürolar?na bask?n emirleri verdi?i, gazeteleri geçici olarak kapatt???, para cezalar? verdi?i, ifade özgürlü?üne yönelik yasalar? ihlal ettikleri gerekçesiyle gazeteleri toplatt???” belirtilen raporda, “devletin/hükümetin k?s?tlamalar?na ra?men medyan?n, hükümet liderleri ve politikalar?n? günlük bazda ele?tirmeye devam etti?i ve birçok konuda muhalif tutum tak?nd???” kaydedildi.

Raporda, S?n?r Tan?mayan Gazeteciler örgütünün “Türkiye’deki gazetecileri hedef alan davalar ve mahkumiyet kararlar?n?n büyük art?? gösterdi?i” yönündeki ifadesine at?fta bulunuldu ve “hapiste oldu?u belirtilen 43 gazetecinin bir ço?unun Terörle Mücadele Yasas? alt?nda suçland???” ifade edildi.

Raporda, birçok gözlemcinin “Ba?bakan Erdo?an’?n 26 ?ubatta yapt??? konu?mas?nda, ekonomiye zarar vermekle suçlad??? kö?e yazarlar?n?n i?ten ç?kar?lmas? gerekti?ini ima etti?ine inand??? ve bunu medyaya yönelik sansür giri?imi olarak gördü?ünü ifade etti?i” belirtildi.

-ERGENEKON DAVASINI ?ZLEYEN GAZETEC?LERE BE? B?N DAVA-

Raporda, “Ergenekon soru?turmas?n? izleyen gazetecilere kar?? 5 binden fazla dava aç?ld??? yönünde Türk medyas?nda haberler bulundu?u” ifade edilerek, bunlardan 20 gazeteciye mahkumiyet karar? verildi?i, kalanlar?n davalar?n?n ise halen devam etti?i kaydedildi.

Do?an Medya grubuna kar?? 2009’da getirilen vergi cezas?n?n büyük ço?unlu?unun ask?ya al?nd??? hat?rlat?lan raporda, “Baz? gözlemciler, hükümetin, kendisini ele?tiren medya gruplar?n? cezaland?rmak için büyük vergi cezalar?n? kullanmas?ndan kayg? duyuyor” denildi.

Raporda, 2010 y?l?nda, çok say?da yay?n?n nihai mahkeme karar? verilmeden geri çekildi?i belirtilerek, yazarlar ve yay?nc?lara yönelik kovu?turmalar?n da devam etti?i hat?rlat?ld?.

Raporda, kanunlar?n ideolojik ve siyasi güdümlü kovu?turmalara imkan veren çok geni? bir suç tan?m? içerdi?ine yönelik raporlara i?aret edilerek, y?l içinde polis ve yarg?n?n BDP üyelerine “bask?y? art?rd???” ileri sürüldü.

AA

View the original article here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: