�nternet konu�malar�n�z� nas�l �ifrelersiniz?

11 Apr

?nternet konu?malar?n?z? nas?l ?ifrelersiniz? MSN, Gtalk veya e-mail’lerinizdeki yaz??malar?n ???nc? ?ah?slar taraf?ndan ele ge?irildi?inden mi ??pheleniyorsunuz? Size, davetsiz misafirleri aradan ??karacak yaz?l?m? anlat?yoruz!

Haberi Kaydet Arkada??na G?nder

?? hayat?m?zdaki ileti?im trafi?inin ço?unu internet üzerinden sa?lamaktay?z. E-posta yaz??malar?, anl?k görü?meler, sanal konferanslar veya ?irket içerisindeki haberle?meye kadar birçok etken bulunmaktad?r.

Peki, bu ileti?im saham?za 3. ki?ilerin legal olmayarak dâhil olmas?n? nas?l engelleyebiliriz? Di?er bir deyi?le, hedef al?c? ve gönderici aras?ndaki bilginin ?ifrelenmesini nas?l sa?layabiliriz? Teknoloji sitesi ShiftDelete.Net, bu konuda iddial? bir makale haz?rlad?.

Yaz??malar?m?z?n Okunmas?n? Nas?l Engelleriz?

Bu noktada WireShark’tan bahsetmeliyiz. WireShark’?n en önemli özelliklerinden biri, standartlar?n?n aksine, a? üzerindeki paketlerdeki ikili veri ?eklindeki bilgileri, okunabilir bir ?ekle dönü?türüyor.

Bilindi?i üzere Windows Live Messenger, Windows Messenger gibi anl?k mesajla?ma servisleri MSNP (Mobile Status Notification Protocol) kullanmaktad?r. WireShark yaz?l?m?, WinPcap yard?m?yla a? trafi?inizdeki ileti?im protokollerini takip ederek, anl?k olarak sizlere sunmaktad?r.


?nternet Konu?malar? Nas?l ?ifrelenir Ö?renmek ?çin T?klay?n?z

Ço?u bilgisayar kullan?c?s? yukar?daki grafikteki gibi bir ileti?im a?? içerisindedir. Dolay?s?yla hedef veri al?c?s?yla tamamen güvenlikli bir protokol üzerinden haberle?ti?i söylenemez.

Güvende De?iliz

Mant?ken bak?ld???nda, güvenli veri iletiminin asl?nda bilgisayar?m?zdan ç?kmadan önce ?ifrelenip a? üzerinde ?ifrelenmi? bir biçimde hareket etmesi gerekmektedir. Ayn? ?ekilde de al?c? bilgisayarda gönderilen ?ifreli veriler çözülmelidir.

??te tam bu noktada Frans?z iki bili?im uzman? taraf?ndan üretilen SimpLite yaz?l?m? devreye giriyor. Bu yaz?l?m MSN, Yahoo, ICQ/AIM, Jabber/GTalk gibi mesajla?ma servislerinde kullan?labiliyor.

Program, verilerinizi a? trafi?ini ç?kmadan ?ifreliyor ve a??n?zda ?ifreli halde kar?? hedefe yani al?c?ya gönderiyor. Al?c? bilgisayar?nda da kurulan SimpLite, gelen veriyi tekrar çözerek güvenli ileti?imi sa?l?yor.

AES 128 ?ifreleme Yöntemi Kullan?l?yor

SimpLite yaz?l?m? sizin mesajla?ma trafi?inizi, ismini son aylarda s?kça duydu?umuz AES (Advanced Encryption Standard – Geli?mi? ?ifreleme Standard?) ile korumaktad?r.

Wikileaks belgelerinin ?ifrelenmesini Julian Assange, ABD ve ba?ka birkaç ülke hükümetine hitaben, “e?er beni tutuklar veya Wikileaks operasyonunu engellemeye çal???rsan?z, insurance.aes256 isimli dosyan?n ?ifreleme anahtar?n? b?rakt???m arkada?lar?m bu anahtar? yay?nlayacaklar ve sizi çok daha fazla mutsuz edecek birtak?m dosyalar ortaya ç?kacak”, diye bir bildiri yay?nlam??t?.

Tüm dünyan?n konu?tu?u bu dosyan?n ?ifrelenmesi de AES ile sa?lanm??t?. Ayn? zamanda bu ?ifreleme yöntemi 128, 256, 512 bit’lik key’leri de desteklemektedir. Peki SimpLite Nas?l kullan?l?r?

(ShiftDelete.Net)

Böyle bir yaz?l?ma ihtiyac?n?z var m?yd?? Sizce bu yaz?l?m hangi durumlarda gerekli olur?

View the original article here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: