SPK’DAN G.Saray ve Be�ikta� y�netimine ceza

10 Apr

SPK'DAN G.Saray ve Be?ikta? y?netimine ceza SPK, ”sermaye piyasas? mevzuat?na ayk?r? edimleri” nedeniyle Galatasaray A?’nin yedi y?neticisi ile Be?ikta? A? ve Y?netim Kurulu Ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren’e idari para cezas? uygulanmas?na karar verdi.

Haberi Kaydet Arkada??na G?nder

 SPK’n?n haftal?k bülteninde yer alan aç?klamaya göre, Galatasaray Sportif S?nai ve Ticari Yat?r?mlar A?’nin ili?kili taraflardan olan alacaklar? konusunda kurulun 28 Mart 2008 tarih ve 9/412 say?l? karar?nda belirtilen kriterlere, kurulun 3 Mart 2010 tarih ve 33/988 say?l? karar?nda belirtilen sürede uyulmamas? nedeniyle ?irketten savunma istendi. Savunma isteme tarihi itibar?yla ?irkette görev yapan yönetim kurulu üyelerinden al?nan savunmalar?n de?erlendirilmesi sonucunda, ?irketin Galatasaray Spor Kulübü Derne?inden olan alacaklar?n?n, kurulun 2008 y?l?ndaki karar?na ayk?r? bir ?ekilde azalt?lmad??? belirlendi. Bu nedenle, ?irketin o dönemdeki yönetim kurulu üyeleri Adnan Polat, Mehmet Helvac?, Mehmet Yi?it ?ardan, Ali Ha?ha?, Murat Yalç?nda?, Mehmet Yalç?n Orhon, Do?an Sami Hamdi Yalç?nkaya’n?n herbiri hakk?nda Sermaye Piyasas? Kanunu uyar?nca, 2010 y?l? için yasal üst s?n?r olan 114 bin 464 lira tutar?nda idari para cezas? uygulanmas?na karar verildi.

?irketin kulüpten olan alacaklar? ile ilgili olarak SPK’n?n 2008’deki karar?na uyum sa?lanmas? ve karara uyum sa?lanmas? için gerçekle?tirilmesi planlanan i?lemlerin özel durum aç?klamas? yapmak suretiyle kamuya aç?klanmas? için, ?irkete, SPK karar?n?n tebli?inden itibaren bir ay ek süre verilecek. Bu sürenin dolmas?n?n ard?ndan SPK karar?na uyum konusunda gerekli i?lemlerin yap?lmamas? durumunda, mevzuat uyar?nca ?irket veya ?irketin yönetim kurulu üyeleri hakk?nda yeniden idari yapt?r?m uygulanabilece?i konusunda ?irket ve mevcut yönetim kurulu üyeleri bilgilendirilecek.

SPK ayr?ca, ”SPK’n?n 2008’deki karar?n?n gere?ini yerine getirmeyen yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine kar?? sorumlu oldu?u, sorumlulu?un ?artlar? mevcut ise pay sahiplerinin zararlar?n? yönetim kurulu üyelerinden talep edebilece?i” konusunun Kamuyu Ayd?nlatma Platformu’nda (KAP) ilan edilerek ortaklar?n bilgilendirilmesine karar verdi.

-BE??KTA?’A VE YILDIRIM DEM?RÖREN’E ?DAR? PARA CEZASI

SPK, Be?ikta? Futbol Yat?r?mlar? Sanayi ve Ticaret A?’nin ve Yönetim Kurulu Ba?kan? Y?ld?r?m Demirören’in ”sermaye piyasas? mevzuat?na ayk?r? i?lemler” gerekçesiyle al?nan savunmalar?n?n de?erlendirilmesi sonucunda ayr? ayr? idari para cezalar? uygulanmas?na karar verdi.

Haftal?k bültene göre, futbolcu transferleri hakk?nda 28 Aral?k 2010 tarihli bas?n-yay?n organlar?nda yay?mlanan haberlerle ilgili olarak ?irket taraf?ndan ayn? tarihte KAP’ta yay?mlanan özel durum aç?klamas?n?n, Özel Durumlar?n Kamuya Aç?klanmas?na ?li?kin Esaslar Tebli?i’ne ayk?r? oldu?u belirlendi. Özel durum aç?klamas?nda yer alan bilgilerin, aç?klamadan yararlanacak ki?i ve kurulu?lar?n karar vermelerine yard?mc? olacak ölçüde, zaman?nda, do?ru, tam, dolays?z, anla??labilir ve yeterli olmamas? nedeniyle ?irket aleyhine, Sermaye Piyasas? Kanunu uyar?nca, 2010 y?l? için belirlenen asgari tutar olan 17 bin 170 lira tutar?nda idari para cezas? uygulanmas?na karar verildi.

Yönetim Kurulu Ba?kan? Y?ld?r?m Demirören’e, futbolcu Almeida transferi aç?klamalar?n?, sermaye piyasas? mevzuat?na ayk?r? olarak ?irketin 29 Aral?k 2010 tarihli özel durum aç?klamas?ndan önce yapmas? nedeniyle 2010 y?l? için belirlenen asgari tutar olan 17 bin 170 lira tutar?nda idari para cezas? uygulanacak.

?irket hakk?nda uygulanan vergi ve cezalar?n?n özel durum aç?klamas?nda bulunmak suretiyle kamuya aç?klanmas?n?n ertelenmesine ili?kin ko?ullar?n ortadan kalkmas?na ra?men, konu hakk?ndaki özel durum aç?klamas?n?n mevzuata ayk?r? olarak SPK’n?n yaz?s? üzerine yap?lmas? nedeniyle ?irket aleyhine ayr?ca, 2010 y?l? için belirlenen azami tutar olan 114 bin 464 lira tutar?nda idari para cezas? uygulanmas?na karar verildi.

?irket hakk?nda verilen idari para cezalar?, yap?lacak ilk genel kurulda ortaklar?n bilgisine sunulacak.

-KEND? ??RKET?NE GAYR?MENKUL SATI?INDA OLUMLU OY KULLANDI-

 SPK, Ostim Endüstriyel Yat?r?mlar ve ??letme A? Yönetim Kurulu Üyesi S?tk? Öztuna’n?n, Türk Ticaret Kanunu’na ayk?r? olarak; ?irket varl?klar?ndan baz? gayrimenkullerin sahibi oldu?u ?kmal Teknik San. Tic. A?’ye sat???na ili?kin karar?n al?nd??? yönetim kurulu toplant?s?na kat?larak olumlu oy kullanmas? nedeniyle sat??tan do?abilecek ?irket zarar?n? tazminle yükümlü oldu?una dikkat çekti. Kurul, ”S?tk? Öztuna hakk?nda, yasal ko?ullar olu?tu?u takdirde sorumluluk davas? aç?labilece?i” hususunda ?irket ortaklar?na, yap?lacak ilk genel kurul toplant?s? ve Kurul Haftal?k Bülteni arac?l???yla bilgi verilmesine karar verdi.

AA

View the original article here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: