KKTC’li K���k’ten Haberle�me yasas� m�jdesi

10 Apr

KKTC'li K???k'ten Haberle?me yasas? m?jdesi KKTC Ba?bakan? ?rsen K???k, Meclis alt komitesinde bekleyen ”Elektronik Haberle?me” yasa tasar?s?n?n yak?nda yasalla?aca??n? ve liberalle?me hedefinin tam olarak sa?lanaca??n? s?yledi.

Haberi Kaydet Arkada??na G?nder

Türkiye Bili?im Derne?i’nin (TBD) Ula?t?rma Bakanl??? ile Bili?im Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu’nun katk?lar?yla düzenledi?i ”Bili?im Teknolojileri ve Sektörel Etkile?im Semineri” Girne’dek, Acapulco Otel’de yap?l?yor.

Turkcell’in ana sponsorlu?unda, derne?in bilgi i?lem merkezi yöneticilerine yönelik sektörde meydana gelen geli?melerin irdelenece?i seminer, bili?im alan?nda yap?lacak panel ve oturumlarla 2 gün sürecek.

KKTC Ba?bakan? Küçük, seminerin aç?l???nda yapt??? konu?mada, hükümet olarak bili?im sektörünün geli?mesinin ülke geli?imine önemli katma de?erler sa?layaca??n?n bilincinde olduklar?n? ifade ederek, bu alanda att?klar? ad?mlar?n en büyük destekçisinin Türkiye ile Türk bili?im sektörünün yöneticileri oldu?unu söyledi.

Türkiye’nin global rekabette güçlü bir oyuncu olarak yer almas?ndan gurur duyduklar?n? belirten Küçük, KKTC’nin her alanda oldu?u gibi teknolojik altyap?lar? ve mevzuat konular?nda da Anavatan Türkiye’den destek ald???n? söyledi.

-TÜRK?YE ?LE KKTC ARASINDA YEN? F?BER OPT?K HAT-

Türk Telekom’un katk?lar? ile ?skele-Samanda? aras?na denizden çekilen yeni fiber optik hatt?n karadaki bölümünün iki ay içerisinde tamamlanaca??n? ve di?er hatla ba?lanarak yedekli çal??mas?n?n sa?lanaca??n? belirten Ba?bakan Küçük, bunun yan?nda KKTC telekomünikasyon altyap?s?n?n da yeni nesil ?ebeke altyap?s?na uygun olarak kurulmaya ba?land???n? anlatt?.

Meclis alt komitesinde bekleyen ”elektronik haberle?me” yasa tasar?s?n?n yak?nda yasalla?aca??n?, mobil (GSM) ve ?nternet Servis Sa?lay?c? (ISS) lisanslar?n?n ise verildi?ini kaydeden Ba?bakan Küçük, hükümetin, yak?nda ç?kacak yeni yasan?n ard?ndan liberalle?me hedefini tam olarak sa?layaca??n? söyledi.

Kamu görevlilerinin bu süreçten olumsuz etkilenmeyece?ini, bu ba?lamda bir ba??ms?z düzenleyici kurul olu?turmay? planlad?klar?n? ifade eden Küçük, böylelikle yeni yat?r?mlar? te?vik ederek, rekabet ortam?n? sa?layacaklar?n? anlatt?.

”Genç, nitelikli ve teknolojiye yatk?n bir nüfusumuz, yüz ölçümü nedeniyle laboratuvar olmaya müsait alanlar?m?z var” diyen Ba?bakan Küçük, yat?r?mc?lar? ülkeye yat?r?m yapmaya davet ederek, KKTC’nin ”AR-GE ve innovasyon” yat?r?mlar? aç?s?ndan önemli avantajlara sahip oldu?unu kaydetti.

-SANER: ”TÜRK?YE’Y? ÖRNEK ALIYORUZ”-

KKTC Bay?nd?rl?k ve Ula?t?rma Bakan? Hamza Ersan Saner de di?er ada ülkelerinde oldu?u gibi KKTC’de de ekonominin ”bacas?z sanayi” olarak ifade edilen turizm, e?itim ve bili?im sektörleriyle geli?ebildi?ine i?aret ederek, bu kapsamda bili?im sektörüne meydana gelen geli?melere büyük önem verdiklerini kaydetti.

KKTC’nin bu alanda kendine örnek ülke olarak Türkiye’yi ald???n? belirten Saner, Türkiye’nin bilgi ileti?im alan?nda dünya genelinde hat?r? say?l?r derecede önemli bir konumda bulunmas?ndan gurur duyduklar?n? dile getirdi.

”Anavatan’?n ba?ar?lar? bizlerin ba?ar?s? olarak görüyor ve sizlerle gurur duyuyoruz” diyen Saner, ”bu ba?lamda Türkiye’de ula??m sektörünün önünü açarak vizyonuyla sektöre ciddi ivme kazand?ran Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m’?” kutlad?.

Türkiye’nin bu alanda kaydetti?i a?amay?, KKTC’de de turizm ve üniversite sektörünün avantajlar?n? kullanarak yapmak istediklerini ifade eden Saner, genç ve okur yazar oran?n?n yüksek oldu?u ülkede bili?im alan?nda ciddi potansiyel bulundu?una i?aret etti.

”Yabanc? sermayenin ülkeye giri?ini h?zland?rmak, teknolojik bilgiyi ticarile?tirmek, ulusal ve uluslararas? projeleri mümkün hale getirmek bizlerin ana hedefleri aras?ndad?r” diyen Saner, ülkede nitelikli i? gücünün geli?im ve istidam?n? art?rmak ve beyin göçünü geri çevirmek gibi sonuçlar? hayata geçirmek istediklerini söyledi.

”Hükümetin ekonomik geli?imi sa?lamak yönünde att??? ad?mlar? ba?ka noktalara çekmek isteyen ve bu noktada Türkiye’ye söz söyleyenleri k??nad???n?” belirten Saner, ”Anavatan–Yavruvatan bir bütündür, bizi kimse ay?ramayacak. Biz yolumuza devam ederek KKTC’yi ekonomik anlamda istedi?imiz noktaya, çatlak seslere imkan tan?madan ta??yaca??z” diye konu?tu.

-D??ER KONU?MALAR-

Türkiye Bili?im Derne?i Yönetim Kurulu Ba?kan? Turhan Mente? de derne?in 1971 y?l?nda kuruldu?unu anlatarak, derne?in 18. Bilgi ??lem Merkezi Yöneticiler Semineri’ni KKTC’de düzenlemesinden gurur duyduklar?n? belirtti.

Mente?, bilgi i?lem merkezlerine, ”siyasi partilerin programlar?na girebilecek” projeler üretmeleri ça?r?s?nda bulundu.

Turkcell Kurumsal Strateji ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Tayfun Çataltepe de Turkcell’in Türkiye Bili?im Derne?i’nin bilgi i?lem merkezi yöneticilerine yönelik KKTC’de düzenledi?i ”Bili?im Teknolojileri ve Sektörel Etkile?im” seminerine ana sponsor olmaktan duydu?u memnuniyeti belirterek, ?irketin yeni teknolojik geli?imleri hakk?nda bilgiler undu.

Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu Ba?kan? Tayfun Acarer de bili?im teknolojilerinin tarihi geli?imi hakk?nda bilgiler sunarak, sektörün k?sa zaman dilimi sonras?nda katedece?i geli?meler neticesinde ülke ekonomisine büyük katk?lar sa?layaca??na inand???n? dile getirdi.

AA

View the original article here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: