Yurtd���ndaki tek vatan topra�� / GALER�

9 Apr

Yurtd???ndaki tek vatan topra?? / GALER? Osmanl? Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in dedesi S?leyman ?ah’?n Suriye’de bulunan ve 2 kez sular alt?nda kalma tehlikesi ge?iren t?rbesi, T?rkiye taraf?ndan ?zenle korunuyor.

Haberi Kaydet Arkada??na G?nder GALER? ???N TIKLAYIN

AA muhabirinin derledi?i bilgiye göre, 1086 y?l?nda F?rat Nehri’nden geçerken ?ehit olan Kay? boyunun lideri Süleyman ?ah ve iki muhaf?z?, ayn? mevkide bulunan Caber Kalesinde topra?a verildi.

Yavuz Sultan Selim taraf?ndan Osmanl? topraklar?na kat?lan bölgede, Süleyman ?ah ad?na türbe yapt?r?ld?. 1. Dünya Sava??ndan sonra önce ?ngilizlerin, ard?ndan Frans?zlar?n eline geçen bölgede bulunan Süleyman ?ah ve muhaf?zlar?n?n mezarlar?n?n bulundu?u Caber Kalesi, 1921 y?l?nda Suriye ile imzalanan Ankara Anla?mas? ile Türk topra?? olarak kabul edildi, bölgeyi bir manga askerin muhafaza etmesi kararla?t?r?ld?. Lozan Antla?mas? ile de bu hak aynen korundu.

-?K?NC? KEZ SULAR ALTINDA KALMA TEHL?KES?

Caber Kalesi’ndeki türbe, Suriye’nin kendi topraklar?nda yapt??? Tabka Baraj?’n?n sular? alt?nda kalaca??n? bildirmesi üzerine, 1973 y?l?nda Halep-Haseki karayolu üzerinde, F?rat Nehri’nin do?u k?y?s?nda Halep’e ba?l? Karakozak mevkisindeki ?u andaki yerine ta??nd?.

Suriye’nin daha sonra söz konusu bölgede Te?rin Baraj?’n? in?a etmesi üzerine de buran?n tekrar su alt?nda kalma tehlikesi ortaya ç?k?nca, türbenin Türkiye’ye ta??nmas? istendi. Bunun üzerine 2002 y?l?nda Suriye ile türbenin yerinde kalmas? ve tahkimat yap?larak sa?lamla?t?r?lmas? konusunda anla?ma yap?ld?.

Söz konusu anla?ma gere?i 2004 y?l?nda, o dönemlerde Devlet Su ??leri Genel Müdürü olan Çevre ve Orman Bakan? Veysel Ero?lu’nun talimat?yla türbede gerekli koruma çal??malar?na ba?land?.

Suriye makamlar?n?n bürokratik i?lemlerinin geciktirmesi dolay?s?yla 2005 y?l?nda yer teslimi yap?lan, ancak yine müteahhidin araç ve gereçlerinin geçmesine gecikmeli olarak izin verilmesi nedeniyle onar?m çal??malar?na 2008 y?l?nda ba?land? ve ayn? y?l tamamland?. Türbenin baraj suyundan etkilenmemesi için DS? taraf?ndan ihale edilen projede, türbe arazisi çevresinde ”S?zd?rmazl?k ve iksa kaz?k perde duvar” çal??mas? yap?ld?.

Perde duvar üzerinde bahçe duvar? in?a edilip ve üzerinin ta? kaplamas? da tamamlanan yerle?kenin üzerine de demir korkuluklar monte edildi. Çal??malar kapsam?nda türbe arazisi üzerindeki karakol binas? yerine modern bir bina in?a edildi. Türbedeki çal??malar toplam 4,2 milyon liraya mal oldu.

-”YURT DI?INDAK? TEK VATAN TOPRA?I”

Çevre ve Orman Bakanl???nca onar?m?n yan? s?ra çevre düzenleme çal??malar?n?n da tamamland??? türbe ve dev Türk bayraklar?n?n dikildi?i bölge, Türkiye’nin büyükelçilik ve konsolosluklar haricinde, yurt d???ndaki tek toprak parças? say?lmas? dolay?s?yla özel bir öneme sahip.

Türbeyi, ?anl?urfa’dan dönü?ümlü olarak gönderilen bir askeri birlik koruyor.

-BAKAN ERO?LU’NUN ?LG?S?

DS? Genel Müdürlü?ü yapt??? dönemde türbenin sular alt?nda kalmamas? ve yerinde muhafazas? için çaba harcayan Çevre ve Orman Bakan? Veysel Ero?lu, ?anl?urfa ziyaretinin ard?ndan resmi aç?l??? için gün say?lan Süleyman ?ah Türbesi’nde incelemelerde bulundu.

Bakan Ero?lu AA muhabirine yapt??? aç?klamada, ”Süleyman ?ah Türbesi olarak bilinen bu bölge, Türkiye d???nda ?anl? bayra??m?z?n dalgaland??? bir yer” dedi.

Türbenin tarihi geçmi?i ve onar?m çal??malar?yla ilgili bilgi veren, Suriye’nin 2002 y?l?nda bölgede Te?rin Baraj?n? in?a edince türbenin sular alt?nda kalmas?n?n söz konusu oldu?unu hat?rlatan Ero?lu, ”2004 y?l?nda DS? Genel Müdürü oldu?um dönemde buran?n etraf?n?n tahkim edilmesi ve su geçirmemesi için restore edilmesi konusunda talimat verdim. Ayr?ca Karakozak Sayg? Karakolunun in?aat? için de talimat verdim. Ancak 2005 y?l?nda yer teslimi yapmam?za ra?men Suriye makamlar? müteahhit firman?n araç ve gereçlerinin geçmesine bir süre izin vermedi. Ancak 2008 y?l?nda ba?lanan çal??malar ayn? y?l tamamland?” diye konu?tu.

-TÜRK?YE’DEN A?AÇ VE Ç?M GET?R?LD?

Türbenin d?? çevresindeki duvarlar?n sudan etkilenmemesi için alt?na fore kaz?k ve geçirimsiz tabaka konuldu?unu ifade eden Veysel Ero?lu, ?u bilgileri verdi:

”Ayr?ca türbenin çevresinde beton duvar örüldü ve ta?larla kapland?. ?ki bayrak dire?i dikildi. Çevre düzeni gerekiyordu. Bunun için de Orman Genel Müdürüne talimat verdim. Türkiye’den a?açlar ve haz?r çim getirildi. Buras? gurur verici hale geldi. Ben de eksikler var m? diye son bir kez denetlemeye geldim. Yap?lan eser çok muhte?em. Buras? Türk topra??. Süleyman ?ah’?n türbesini kahraman askerlerimiz koruyor. Buran?n bir tak?m eksikleri vard?. Özellikle elektrikle ilgili s?k?nt?lar vard?. ?lerleyen günlerde ek trafo ba?layaca??z. O da yap?l?rsa problem kalm?yor, askerlerimiz de buradan memnun.”

Veysel Ero?lu, Süleyman ?ah’?n Türbesini ziyaret eden ilk bakan oldu?unun hat?rlat?lmas? üzerine, ”?lk kez bir Türk bakan? helikopterle buraya geldi. Bu ?erefe nail oldum” dedi.

View the original article here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: