�ocuk say�s�na g�re ailenin mutluluk s�ras�

8 Apr

Erdo?an'?n listesinde s?rpriz isimlerErdo?an’?n listesinde s?rpriz isimlerBa?bakan Erdo?an, milletvekilleri listeleri ?zerinde ?al??maya ba?larken, kulislerde s?rpriz isimler konu?uluyor.Be?ikta? kupada G.Antep'i 3-0 yendiBe?ikta? kupada G.Antep’i 3-0 yendiLigde al?nan k?t? sonu?lar nedeniyle moral bozuklu?u ya?ayan Be?ikta?, kupada yar? final ilk ma??nda G.Antep’i farkl? yenerek final kap?s?n? aralad?..Nesin: YGS'de hile yok, bit yeni?i varNesin: YGS’de hile yok, bit yeni?i var?SYM’nin ?ifre savunmas?n? de?erlendiren Bilgi ?niversitesi Matematik B?l?m? Ba?kan? Prof. Ali Nesin’e g?re s?navda hile yok. Fakat Nesin’in i?inde bir bit yeni?i var?ampiyonlar Ligi'nde gecenin sonu?lar??ampiyonlar Ligi’nde gecenin sonu?lar??ampiyonlar Ligi’nde ?eyrek final ilk kar??la?malar? 2 ma?la tamamland?. Gecenin ma?lar?nda Chelsea-Mancherster, Barcelona-Shaktar kar?? kar??ya geldi.Kurtulmu? ittifaka 'var?m' dediKurtulmu? ittifaka ‘var?m’ dediReferandumda “evet” diyen partilerin ittifak yapmalar? taleplerini de?erlendiren Numan Kurtulmu?, listelerin a??klanmas?na 4 g?n kala ‘millet i?in var?z’ dedi.Arda Turan sezon sonu gidiyorArda Turan sezon sonu gidiyor’Gidecek mi, kalacak m??’ tart??malar?yla sezonu ge?iren Galatasaray’?n gen? kaptan? Arda Turan’?n transferi hakk?nda en yetkili a??zdan a??klama geldi..BDP se?ime girmeme karar? ald?BDP se?ime girmeme karar? ald?BDP ile Yeni Parti’nin, 12 Haziran milletvekili genel se?imine kat?lmamas?na ili?kin Y?ksek Se?im Kurulu (YSK) karar?, Resmi Gazete’nin m?kerrer say?s?nda yay?mland?.TV'de g?rd?ler lin? etmek istedilerTV’de g?rd?ler lin? etmek istedilerMalatya’da televizyonda haber izlerken ter?rist cenazesinde g?rd?kleri ki?iyi lin? etmeye ?al??an ?fekli halk? jandarma ekipleri zor zaptetti.?nl? isimlerin uyu?turucu itiraflar??nl? isimlerin uyu?turucu itiraflar?Yolu Narkotik ?ube’ye d??en birbirinden ?nl? isimlerin ifadeleri, itiraflar?, ?oke eden a??klamalar?n?n yer ald??? kitap sanat ve magazin d?nyas?n? sarsacak…H. Sami T?rk: Tufan'dan haberim yoktuH. Sami T?rk: Tufan’dan haberim yoktuHayata D?n?? Operasyonu s?ras?nda Adalet Bakan? olan H. Sami T?rk, 11 y?l sonra ??kan ‘Tufan Plan?’ i?in ‘haberimiz yoktu, jandarmadan genel arama istedik’ dedi.Tsunaminin yaln?zl??a itti?i hayatlar!Tsunaminin yaln?zl??a itti?i hayatlar!Japonya’y? vuran tsunamiyle hayat? alt ?st olan Kazuo Ito’nun ?zerindeki k?yafetinden ba?ka bir ?ey kalmad?. Kazuo herg?n geldi?i enkazda tek bir ?ey yap?yorSinop'ta polis otosu tarand?: 3 yaral?Sinop’ta polis otosu tarand?: 3 yaral?Sinop’un Boyabat il?esinde geceye do?ru polis otosuna uzun namlulu silahlarla ate? a??ld?. Olayda ilk belirlemelere g?re 3 polis memuru yaraland?.Namazdan sonra Zeki Alasya'ya dua edinNamazdan sonra Zeki Alasya’ya dua edinSevdim ben bu adam?. Ho? namaz?n besmele kabaresi olmad???n? hat?rlatan savurucu yaz?lar? bu adama sallayabilirdim ama bu sefer yapmayaca??m, neden?'Allah muhafaza ya muhalefet kazan?rsa'‘Allah muhafaza ya muhalefet kazan?rsa’Ge?mi?te h?k?metlerin IMF’e boyun e?di?ini ve IMF’in her istedi?ini T?rkiye’ye yapt?rd???n? anlatan Tar?m Bakan? Veysel Ero?lu, muhalefetin se?imi kazanmas? halinde ya?anacaklar? anlatt?.Eski Roma'da demokrasiEski Roma’da demokrasiMonar?ik gelenek Roma’da zamanla, imparatorun yetkilerinin Senato’ca s?n?rlanmas?yla evirildi. “Halk?n iradesi” Eski Roma’da temsili demokrasi tarz?nda “cumhuriyet” olarak tecelli etti.Ad?yaman'?n en tatl? dilli aday aday?!Ad?yaman’?n en tatl? dilli aday aday?!Sunucu ve spiker Aynur Ayaz, milletvekilli?i i?in Ad?yaman’dan aday aday? oldu. Ayn? zamanda Haber 7 yazar? olan Aynur Ayaz, en gen? aday adaylar? aras?nda yer al?yor…Barcelona, Lucescu'ya 5 ?ekti / V?DEOBarcelona, Lucescu’ya 5 ?ekti / V?DEO?ampiyonlar Ligi ?eyrek final ilk ma??nda Lucescu’nun tak?m? Shaktar Donetsk Barcelona’ya ?spanya’da 5-1 kaybetti…Ar?n?, T?rkiye'nin tek eksi?ini a??klad?Ar?n?, T?rkiye’nin tek eksi?ini a??klad?ABD’de temaslar?n? s?rd?ren Ba?bakan Yard?mc?s? B?lent Ar?n?, T?rkiye’de AK Parti’nin iktidara nas?l gelece?ini tart??t???n? belirtirken d?? politikadaki tek eksi?i a??klad?.Libyal? muhaliflerle ili?kiler d?zeliyorLibyal? muhaliflerle ili?kiler d?zeliyorAnkara, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n, kendilerine silah verilmesine kar?? ??kt??? i?in rahats?z olan Libyal? muhaliflerle ili?kileri yeniden ray?na oturtuyor.Fatmag?l'?n d??manlar? ?oke olacakFatmag?l’?n d??manlar? ?oke olacakFatmag?l Su?u Ne heyecan dolu 29. b?l?m?yle ekranlara gelecek. Kerim, Selim ve Erdo?an’? ele verir b?t?n ger?ekler art?k ortada…Tam g?n yasas?na Dan??tay freniTam g?n yasas?na Dan??tay freniDan??tay, Sa?l?k Bakanl???’n?n ”Tam G?n Kanunu” ile ilgili ‘kamudaki hekimler muayenehane a?amayacaklar’ maddesini iptal etti.Bah?eli: ?ktidar olursak s?navlar kalkacakBah?eli: ?ktidar olursak s?navlar kalkacakMHP lideri Devlet Bah?eli YGS’de ?ifre iddialar?na sert yan?t verdi. Bah?eli iktidara geldiklerinde s?navla ilgili yapacaklar?n? a??klad?.12 Eyl?l'? soru?turacak savc? belli oldu12 Eyl?l’? soru?turacak savc? belli oldu12 Eyl?l darbesinin yarg?lanmas? i?in d??meye bas?ld?. Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, 12 Eyl?l’?n akt?rlerinin yarg?lanmas?na y?nelik ?nemli bir ad?m at?ld?.TSK, el?ilere 'PKK'ya af masada' demi?TSK, el?ilere ‘PKK’ya af masada’ demi?Genelkurmay, 19 Mart 2009’da yabanc? el?ilere brifing verip “??z?m i?in af dahil her se?enek masada” demi?. 10 Mart’ta ipucu G?l’?n s?zlerine de yans?m??:?r?mcek evi olmas?n insan?n d?nyas??r?mcek evi olmas?n insan?n d?nyas?John Burton ?r?mcek a?? kavram? uluslararas? ili?kileri betimlemek i?in kullansa da, kimi zaman bireylerin d?nya ile ba?? da bir t?r ?r?mcek a??na benzetilir.Y?K yeni rekt?rleri belirleyecekY?K yeni rekt?rleri belirleyecekY?K Genel Kurulu Prof. Dr. Yusuf Ziya ?zcan ba?kanl???nda baz? ?niversitelere rekt?r atamas?na ili?kin adaylar? belirlemek ?zere topland?.Nihat Do?an'a annesinden k?t? haberNihat Do?an’a annesinden k?t? haberSurvivor yar??mas?na kat?lmak ?zere ge?en hafta Dominik Cumhuriyeti’ne giden Nihat Do?an’?n ekrandaki g?r?nt?lerini izleyen Hac? annesinin televizyon ba??nda fenala?t??? ??renildi.Filistin'in d??man karde?leri bar???yorFilistin’in d??man karde?leri bar???yorFilistin Y?netimi Ba?kan? Mahmut Abbas, Arap Birli?i Genel Sekreteri Amr Musa ile bir araya geldi. G?r??mede Hamas ile El Fetih’in uzla?mas? konusu ele al?nd?.Bak?rk?y'de yang?n: 3 ?l?Bak?rk?y’de yang?n: 3 ?l?Bak?rk?y’de gece saat 03:00 s?ralar?nda 3 katl? restoran ve oyun salonunda yang?n ??kt?.. ?tfaiyenin s?nd?rd??? yang?n sonras? binadan 3 ki?inin ceseti ??kar?ld?..Hangi bal?k ne zaman yenir?Hangi bal?k ne zaman yenir?T?rk mutfa??n?n lezzetlerinden biri ve sa?l???m?z a??s?ndan en ?nemli besin kayna?? olan bal??? hangi aylarda t?ketmek gerekiyor?

Kurtulmu? ittifaka 'var?m' dediKurtulmu? ittifaka ‘var?m’ dediReferandumda “evet” diyen partilerin ittifak yapmalar? taleplerini de?erlendiren Numan Kurtulmu?, listelerin a??klanmas?na 4 g?n kala ‘millet i?in var?z’ dedi.Erdo?an'?n listesinde s?rpriz isimlerErdo?an’?n listesinde s?rpriz isimlerBa?bakan Erdo?an, milletvekilleri listeleri ?zerinde ?al??maya ba?larken, kulislerde s?rpriz isimler konu?uluyor.Bah?eli: ?ktidar olursak s?navlar kalkacakBah?eli: ?ktidar olursak s?navlar kalkacakMHP lideri Devlet Bah?eli YGS’de ?ifre iddialar?na sert yan?t verdi. Bah?eli iktidara geldiklerinde s?navla ilgili yapacaklar?n? a??klad?.'Allah muhafaza ya muhalefet kazan?rsa'‘Allah muhafaza ya muhalefet kazan?rsa’Ge?mi?te h?k?metlerin IMF’e boyun e?di?ini ve IMF’in her istedi?ini T?rkiye’ye yapt?rd???n? anlatan Tar?m Bakan? Veysel Ero?lu, muhalefetin se?imi kazanmas? halinde ya?anacaklar? anlatt?.BDP se?ime girmeme karar? ald?BDP se?ime girmeme karar? ald?BDP ile Yeni Parti’nin, 12 Haziran milletvekili genel se?imine kat?lmamas?na ili?kin Y?ksek Se?im Kurulu (YSK) karar?, Resmi Gazete’nin m?kerrer say?s?nda yay?mland?.TV'de g?rd?ler lin? etmek istedilerTV’de g?rd?ler lin? etmek istedilerMalatya’da televizyonda haber izlerken ter?rist cenazesinde g?rd?kleri ki?iyi lin? etmeye ?al??an ?fekli halk? jandarma ekipleri zor zaptetti.YGS ?ifresi mi? G?ld?rmeyin beniYGS ?ifresi mi? G?ld?rmeyin beniBazen s?nav haz?rlayan kolay?na gelen ?ekilde ba?ka cevap ??klar? s?ralama kriterleri de kullanabilir. Elbette keyiflerinin k?hyas? de?iliz.12 Eyl?l'? soru?turacak savc? belli oldu12 Eyl?l’? soru?turacak savc? belli oldu12 Eyl?l darbesinin yarg?lanmas? i?in d??meye bas?ld?. Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, 12 Eyl?l’?n akt?rlerinin yarg?lanmas?na y?nelik ?nemli bir ad?m at?ld?.Nesin: YGS'de hile yok, bit yeni?i varNesin: YGS’de hile yok, bit yeni?i var?SYM’nin ?ifre savunmas?n? de?erlendiren Bilgi ?niversitesi Matematik B?l?m? Ba?kan? Prof. Ali Nesin’e g?re s?navda hile yok. Fakat Nesin’in i?inde bir bit yeni?i varH. Sami T?rk: Tufan'dan haberim yoktuH. Sami T?rk: Tufan’dan haberim yoktuHayata D?n?? Operasyonu s?ras?nda Adalet Bakan? olan H. Sami T?rk, 11 y?l sonra ??kan ‘Tufan Plan?’ i?in ‘haberimiz yoktu, jandarmadan genel arama istedik’ dedi.Arda Turan sezon sonu gidiyorArda Turan sezon sonu gidiyor’Gidecek mi, kalacak m??’ tart??malar?yla sezonu ge?iren Galatasaray’?n gen? kaptan? Arda Turan’?n transferi hakk?nda en yetkili a??zdan a??klama geldi..Tam g?n yasas?na Dan??tay freniTam g?n yasas?na Dan??tay freniDan??tay, Sa?l?k Bakanl???’n?n ”Tam G?n Kanunu” ile ilgili ‘kamudaki hekimler muayenehane a?amayacaklar’ maddesini iptal etti.Libyal? muhaliflerle ili?kiler d?zeliyorLibyal? muhaliflerle ili?kiler d?zeliyorAnkara, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n, kendilerine silah verilmesine kar?? ??kt??? i?in rahats?z olan Libyal? muhaliflerle ili?kileri yeniden ray?na oturtuyor.Namazdan sonra Zeki Alasya'ya dua edinNamazdan sonra Zeki Alasya’ya dua edinSevdim ben bu adam?. Ho? namaz?n besmele kabaresi olmad???n? hat?rlatan savurucu yaz?lar? bu adama sallayabilirdim ama bu sefer yapmayaca??m, neden?Be?ikta? kupada G.Antep'i 3-0 yendiBe?ikta? kupada G.Antep’i 3-0 yendiLigde al?nan k?t? sonu?lar nedeniyle moral bozuklu?u ya?ayan Be?ikta?, kupada yar? final ilk ma??nda G.Antep’i farkl? yenerek final kap?s?n? aralad?..?srail, Gazze'yi bu gece de vurdu?srail, Gazze’yi bu gece de vurdu?srail hava kuvvetlerinin, gece saatlerinde Gazze ?eridi’ne d?zenledi?i 4 hava sald?r?s?nda, bir Filistinli’nin hafif yaraland??? bildirildi.Filistin'in d??man karde?leri bar???yorFilistin’in d??man karde?leri bar???yorFilistin Y?netimi Ba?kan? Mahmut Abbas, Arap Birli?i Genel Sekreteri Amr Musa ile bir araya geldi. G?r??mede Hamas ile El Fetih’in uzla?mas? konusu ele al?nd?.Erbakan i?in Hatm-i ?erif program?Erbakan i?in Hatm-i ?erif program?Milli G?r?? Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan i?in, bug?n Hac? Bayram’da Hatm-i ?erif program? d?zenleniyor.Sinop'ta polis otosu tarand?: 3 yaral?Sinop’ta polis otosu tarand?: 3 yaral?Sinop’un Boyabat il?esinde geceye do?ru polis otosuna uzun namlulu silahlarla ate? a??ld?. Olayda ilk belirlemelere g?re 3 polis memuru yaraland?.Tsunaminin yaln?zl??a itti?i hayatlar!Tsunaminin yaln?zl??a itti?i hayatlar!Japonya’y? vuran tsunamiyle hayat? alt ?st olan Kazuo Ito’nun ?zerindeki k?yafetinden ba?ka bir ?ey kalmad?. Kazuo herg?n geldi?i enkazda tek bir ?ey yap?yorTSK uzun zaman sonra man?etlerdeTSK uzun zaman sonra man?etlerdeGenelkurmay Ba?kanl???’n?n ‘Balyoz’ davas?ndaki tutuklamalar? ele?tiren a??klamas?yla birlikte TSK’ya uzun bir aradan sonra gazetelerin man?et ve birinci sayfalar?nda yer verilmi? oldu.Ar?n?, T?rkiye'nin tek eksi?ini a??klad?Ar?n?, T?rkiye’nin tek eksi?ini a??klad?ABD’de temaslar?n? s?rd?ren Ba?bakan Yard?mc?s? B?lent Ar?n?, T?rkiye’de AK Parti’nin iktidara nas?l gelece?ini tart??t???n? belirtirken d?? politikadaki tek eksi?i a??klad?.TSK, el?ilere 'PKK'ya af masada' demi?TSK, el?ilere ‘PKK’ya af masada’ demi?Genelkurmay, 19 Mart 2009’da yabanc? el?ilere brifing verip “??z?m i?in af dahil her se?enek masada” demi?. 10 Mart’ta ipucu G?l’?n s?zlerine de yans?m??:Hava, kara ve denizden GazzeHava, kara ve denizden Gazze?nsan Hak ve H?rriyetleri ?nsani Yard?m Vakf? (?HH) Ba?kan? B?lent Y?ld?r?m, Gazze’ye Haziran ay?nda karadan, havadan ve denizden tekrar yola ??kacaklar?n? s?yledi.ABD'den Kaddafi'ye son ?art: ?lkeyi terketABD’den Kaddafi’ye son ?art: ?lkeyi terketABD D??i?leri Bakan? Hillary Clinton, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin ABD Ba?kan? Barack Obama’ya g?nderdi?i mektuba ABD’den rest cevab? geldi.Odatv yazar? ?klim Bayraktar'? ?pt?!Odatv yazar? ?klim Bayraktar’? ?pt?!Orkestra ?efi G?rer Aykal, “Bizim Ergenekoncu” diyerek, Ergenekon’da ifade veren ve ‘Baykal beni taciz etti’ diyen Odatv yazar? ?klim Bayraktar’? aln?ndan ?pt?.Eski Roma'da demokrasiEski Roma’da demokrasiMonar?ik gelenek Roma’da zamanla, imparatorun yetkilerinin Senato’ca s?n?rlanmas?yla evirildi. “Halk?n iradesi” Eski Roma’da temsili demokrasi tarz?nda “cumhuriyet” olarak tecelli etti.?nsanl?k An?t? 15 g?n sonra y?k?lacak?nsanl?k An?t? 15 g?n sonra y?k?lacakBa?bakan Erdo?an’?n “Ucube” dedi?i Kars’taki ?nsanl?k An?t?’n?n y?k?m? i?in Kars Belediyesi’nin 7 Mart’ta yapt??? ihale sonu?land?.'Asl?nda ?ernobil kadar de?il'‘Asl?nda ?ernobil kadar de?il’Birle?mi? Milletler’in ilgili kurumu, Japonya’da radyasyon yaymaya ba?layan Fuku?ima n?kleer santralindeki durumun ?ernobil kadar k?t? olmad???n? a??klad?.?nsan m?yd?, hayvan m?yd???nsan m?yd?, hayvan m?yd??Yoldan ge?enler, ge?meyenler , o dakika bizimle ayn? havay? soluyan herkes yerinde kalakalm??, olan? biteni izliyordu.

View the original article here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: