T�rk sinemas�nda yeni kav�ak

7 Apr

T?rk sinemas?nda yeni kav?ak Y?netmen Selim Demirdelen m?zik, kurgu ve senaryosuna da imzas?n? att??? ilk filmiyle seyirciyi kendisiyle y?zle?meye ?a??rd?.

Haberi Kaydet Arkada??na G?nder

Türk sinemas?n?n gelmi? geçmi? en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen ”E?k?ya” filminin yönetmen yard?mc?l???n? yapan ve ”Anlat ?stanbul” filminde anlat?lan 5 ayr? öykünün yönetmenlerinden bir tanesi olan Demirdelen, yönetmenlik sandalyesine ilk kez oturdu?u ”Kav?ak” filmiyle durulu?u, ak?c?l???, müzi?i ve sessizli?i kullan?? biçimiyle seyirciye kendi tarz?n? olu?turma ad?na ipuçlar?n? da verdi.

AA muhabirinin sorular?n? yan?tlayan Demirdelen, büyük?ehirde yaln?zl???n her zaman kendisine ilginç geldi?ini ve kendisini etkileyen iki olaydan sonra filmin hikayesinin ortaya ç?kt???n? anlatt?.

Amerika’daki bir gökdelene 30 sene önce gelen ve eline süpürgeyi al?p binay? temizlemeye ba?layan altm??-yetmi? ya?lar?nda bir adam?n ne bordrosu ne de maa??n?n oldu?unun y?llar sonra fark edildi?ini anlatan Demirdelen, ”Herkes tan?yor adam?, o binan?n temizlikçi John amcas? fakat ortaya ç?km?? ki herhalde bir gün yaln?zl?k can?na tak etmi?, binaya girmi? ve 30 senedir oray? temizliyor” dedi.

Kendisini etkileyen di?er hikayenin ise Almanya’da bir gün bir k?raathanede Galatasaray-Monaco maç?n? izlerken kendisiyle sohbet etmek isteyen bir adam?n hayat? oldu?unu belirten Selim Demirdelen, ”Adam 20 sene önce ?stanbul Üniversitesi ??letme Fakültesini bitirip o dönemde tan??t??? k?z arkada??yla evlenerek büyük adam olma umuduyla Almanya’ya gitmi?. ??ler yolunda gitmemi? ve orada cam silmeye ba?lam??. Ailesine de ben beceremedim ve cam siliyorum diyememi?. Ailesi 20 y?ld?r onu Almanya’da bir ?irkette çal???yor zannediyormu?. Adam 20 y?l boyunca para biriktirip, bir Mercedes araba ve güneyde bir tane ev kiralay?p bütün ailesini orada topluyormu?. Her y?l sadece bu bir ay için ya??yormu?” diye konu?tu.

Bu hikayelerin bir araya gelmesiyle yaln?zl?k ve böyle bir travman?n insan? hayatta nerelere kadar getirebilece?i üzerine kafa yorarken ”Kav?ak”?n öyküsünün ortaya ç?kt???na i?aret eden genç yönetmen, bu filmin kendisi aç?s?ndan bir yüzle?me, kabullenme filmi oldu?unu söyledi.

Filmin mutlu sonla bitmesi konusunda çok ele?tiri ald???n? anlatan Demirdelen, ”Kav?ak”?n böyle bitiyor olmas?n?n kendi tercihi oldu?unu, bunun belki de biraz hayata olumlu bakmakla ilgili oldu?unu dile getirdi.

”Kav?ak”?n ba?rol oyuncusu Güven K?raç’la filmin gösteriminin ertesinde bir gün bir kahvede otururken K?raç’? arayan bir arkada??n?n ‘5 senedir kafamda bir sorun vard?. Filmi seyrettim ve kafamda her ?eyi hallettim. Bu filmi yapt???n?z için çok te?ekkür ederim’ dedi?ine ?ahit oldu?undan bahseden Selim Demirdelen, ”Bu an?, bu filmi yapmak için yeterli bir sebepti bence” diye konu?tu.

Filme dair yüzüne söylenmese de internette okudu?u kadar?yla ”5. dakikada ne oldu?unu anlam??t?m” kal?b?yla yap?lan ele?tiriler oldu?unu ifade eden Demirdelen, ”Biz zaten filmde hiçbir ?ey saklam?yoruz. Öyküyü anlatan olarak söylüyorum, amac?m seyirciyi ba? kahraman Güven’le beraber o yolculu?a ç?karmakt?. Bir ?eyleri saklamak gibi bir derdim yoktu. Geçenlerde Cem Y?lmaz bu tür bir ele?tiriye ”O zaman Titanic’i neden izlediniz? yorumu getirmi?ti. Öyle ya bataca?? belliydi” ifadelerini kulland?.

”SON YILLARDA YAPILAN F?LMLER O KADAR GÖSTER??TEN UZAK K?”

Televizyonda 30 bölüm ”B?çak S?rt?” dizisinin yönetmenli?ini yapan Demirdelen, ?öyle devam etti:

”?lk ve son dizimdi. Çünkü olacak gibi de?il. 90 dakikal?k bir diziyi 6 günde çekmek. Mümkün mü? Evet mümkünmü?, çektim ama ne sosyal hayat?m kald?, ne bir ?eyim. Hala da insanlar?n sete giderken kaza geçirip öldü?ünü duyuyoruz. Çünkü uykusuz ve yorgunlar. Bununla ilgili ?imdi ad?mlar at?l?yor. ?n?allah 60 dakikaya inecek ve daha nitelikli i?ler ç?karma ?ans? bulaca??z. Fakat bu diziler ve daha çok izlenen filmler sebebiyle insanlar?n alg?s? de?i?iyor. Sinemay? yarg?lama biçimi de?i?iyor. Kal?p bir ?ey bekliyorlar. Seyirci kendisini ?a??rtan, sürpriz bir finali olan filmler istiyor, ancak öyle tatmin oluyor. Filmin sürecini, hikayeyi kahramanlarla beraber izleme zevkini kaybetmi?… Fakat ben çok mutluyum. Son y?llarda yap?lan filmler o kadar düzgün ve gösteri?ten uzak ki.”

Eskiden paradan ?ikayet edildi?ini ancak ?imdi herkesin aslolan?n para de?il hikaye oldu?unu farketti?ini savunan ba?ar?l? yönetmen, ”Hikayenin büyük ya da küçük olmas? önemli de?ildir. Önemli olan insanlar?n yüre?ine dokunabiliyor musunuz? Sinemac?lar ‘küçük olsun, çekilebilir olsun’a kafa yormaya ba?lad?. ”Kav?ak” da o anlamda çok yüksek bütçeli bir film de?il. Filmdeki oyuncular?n ço?u para almay? kabul etmedi. Alanlar da çok cüzi paralara çal??t?. Bizim ad?m?za çok güzel bir ?ey bu. Dolay?s?yla, hala sinema yapmak zor ama bir çok insan da iyi niyetle çabal?yor film yapmak için” ?eklinde konu?tu.

Gerek Serdar Akar’?n ”Barda” filminde gerekse ”Kav?ak”ta yapt??? müzikle çe?itli festivallerden ödüller alan Demirdelen, kendisine ait iki albümü oldu?unu anlatt?. Müzi?in kendisi için bir kaç?? yolu oldu?unu belirten yönetmen Demirdelen, bir ekip i?i olan sineman?n da zevkinin bamba?ka oldu?unu vurgulad?.

”BUNDAN SONRA B?R F?LM ÇEKSEM MÜZ?KLER?N? BEN YAPMAM”

”Kav?ak” filminin hikayesinin kafas?nda çok net olmas? nedeniyle müzi?ini kendisinin yapt???n? belirten Selim Demirdelen, ”Bundan sonra bir film çeksem müziklerini ben yapar m?y?m? Zannetmiyorum, yapmak istemiyorum. Ba?ka müzisyen yaps?n isterim. Bir beyin daha i?in içine girsin diye” de?erlendirmesinde bulundu.

?lk filminin kurgusu da kendisine ait olan Demirdelen y?llar boyunca çe?itli kurgucularla çal??t???n? ve en sonunda ‘kurguyu ben yapaca??m’ karar? ald???n? kaydederek, ”Kurguyu çok sevdi?im için bu konuda bencillik yapt?m. Bir taraftan da ben biraz i?i s?k? tutan bir yönetmenim. Neyin, nerden ç?kaca??n? biliyorum ve dolay?s?yla bir montajc?ya versem de ayn? ?ey ç?kacak” dedi.

Demirdelen, senaryoyu yazma a?amas?nda, hatta öykü ilk akl?na geldi?inde gözünün önünde Güven K?raç’?n canland???n? ve filmin ba? kahraman? Güven’i, bu oyuncuyu dü?ünerek yazd???n? ifade etti.

YEN? PROJELER

Sinemada yeni projeler için kendilerini haz?rlad???n? ama bunu gerçekle?tirmenin biraz da para meselelerine ba?l? oldu?unu aktaran genç sanatç?, ?öyle devam etti:

”?ki tane kitap uyarlamas? projemiz var. Bir tanesi Hakan Günday’?n ”Piç” roman?. Senaryosunu Ümit Ünal yaz?yor. ?n?allah bu yaz sonu her?ey yolunda girerse o filme giri?ece?iz. Onun d???nda bir de polisiye roman uyarlamas? var. Ondan henüz bahsetmek istemiyorum. Bir tane de kendi yazd???m senaryo var. Hepsini bir s?raya koyup çekece?iz. ?nsan bir film çekince, film çekme iste?i daha da besleniyor.”

”KAV?AK” ADLI ?LK F?LM?YLE S?NEMA SEY?RC?S?N?N BÜYÜK BE?EN?S?N? KAZANAN YÖNETMEN SEL?M DEM?RDELEN F?LMLER?N KATEGOR?ZE ED?LMEMES? GEREKT???N? DÜ?ÜNÜYOR

”Kav?ak” adl? ilk filmiyle sinema seyircisinin büyük be?enisini kazanan yönetmen Selim Demirdelen filmlerin kategorize edilmemesi gerekti?ini belirterek, ”Kav?ak bir sanat filmi de?il, bir sinema filmidir” dedi.

AA muhabirinin sorular?n? yan?tlayan Demirdelen, sanat sinemas? içinde de?il, ortada durmak istediklerini ifade ederek, ”Fakat sinemada keskin bir ayr?m var maalesef. Siz kendinizi nereye konumland?r?rsan?z konumland?r?n, birileri sizin yerinize zaten filminizi kategorize ediyor. Bizim filmimiz de herhalde ‘sanat filmi’, di?er anlam?yla ‘festival filmi’ damgas?n? yedi ve vizyonda da kar??l???n? ald?” diye konu?tu.

Demirdelen, herkese hitap edecek bir film yapma pe?inde olduklar?n? fakat sinema piyasas?nda çok anormal bir dengesizlik oldu?unu söyleyerek, ?unlar? anlatt?:

”Bir filme 4 milyon ki?i giderken, bir filme 10-20 bin ki?i gidiyor. Bir ?ekilde seyirciyi bulu?turmam?z laz?m diye dü?ünüyorum. ?nsanlar?n sinemaya gitmemesiyle ilgili o kadar çok parametre var ki, sinemayla u?ra??nca tabi bunu zorluyorsunuz, birisi ç?k?yor vizyona, güne?liydi hava o yüzden kimse gelmedi diye. Herkes bir sebep bulmak zorunda. Çok seyirci yapan komedi filmlerini ya da ticari filmleri ele?tiremiyorum. ?yimser bir hesap yap?yorum kendi kendime. O filme 5 milyon ki?i gitse, tahminen 2 milyonu falan hayat?nda ilk defa sinemaya gidiyordur. O 2 milyonun yüzde 20’si ‘Sinemada film seyretmek ne güzelmi?’ dese, sonra onlar?n da yar?s? bir daha sinemaya gitse baya?? bir katk? sa?l?yor sinemaya fakat Kav?ak filmi vizyondayken daha biter bitmez internette vard?. Kaçakç?larda vard?.

Bizim yapt?klar?m?z çok yüksek bütçeli filmler de?il. Birazc?k daha makul bir seyirciye ula?sa, zaten bu ölçekte film yapan insanlar kendilerini döndürmeye ba?layacaklar ama ?u anki durum itibariyle her filmden sonra kara kara kredi kartlar? borçlar? nas?l ödenecek, bir daha ki filme nas?l para bulaca??z diye dü?ünüyoruz. Dolay?s?yla o dengesizli?in ortadan kalkmas?n? istiyoruz.”

Di?er ticari filmlerin bir sene öncesinden filmi pazarlamaya ba?lad?klar?n? ifade eden yönetmen Demirdelen, ”Böylelikle o filmler ilk haftada seyirciyle tan???yorlar. Bizim filmlerde ise ilk hafta seyirci ‘Kav?ak’ filmi vizyona girmi?, haftaya gidelim mi?’ demeye kalmadan zaten film yok oluyor” ?eklinde konu?tu. Filmlerin seyirciyle bulu?mas?ndaki en önemli etkenlerden bir tanesi filmin kulaktan kula?a yay?lmas? oldu?unu savunan genç yönetmen ”Vizyonda olmayan film kulaktan kula?a konu?ulsa ne olur konu?ulmasa ne olur…” de?erlendirmesini yapt?.

”ASIL DUYGUNUN GEÇT??? ANLAR KONU?ULAN DE??L SUSULAN ANLAR”

Bir yönetmen olarak kendisi için önemli olan?n çekti?i filmlerdeki ”sessizlikler” oldu?unu söyleyen ba?ar?l? yönetmen, as?l duygunun geçti?i anlar?n konu?ulan de?il susulan anlar oldu?unu dile getirdi. Dizilerde yap?mc?lar?n da bask?s?yla ‘laflar a?z?nda bitsin’ diye bir tabir oldu?una de?inen Demirdelen, bunun ‘kamera konu?an oyuncuyu seçsin anlam?na geldi?inden bahsederek, ”Belki kar??s?ndaki konu?mayan oyuncunun o andaki yüz ifadesi çok daha büyük ?eyler söylüyor olabilir. B?çak S?rt?’nda çok dikkat ettim bunlara. O esleri kullanmaya çal??t?m. ”Kav?ak”ta da bu böyle” ifadelerini kulland?.

”Benim için önemli olan ekrana bakt???m zaman gördü?üm ?eylerin gerçek olmas?” diyen Demirdelen, ?unlar? söyledi:

”Bir oyuncu konu?sun ya da konu?mas?n, oturuyor olsun ya da amuda kalks?n benim için önemli de?il. Gerçeklik duygusunu bana verebilen her oyuncu benim için çok makbul bu anlamda. Bir çok oyuncu var, özellikle oyunculuk e?itimi almam?? ve sonradan oyuncu olanlar, oyunculu?un diyalogla ilgili oldu?unu dü?ünüyorlar. Onlarla çekim yapt???n?zda laf? biter ve kameraya, yönetmene bakar. Oysa daha yönetmen ‘kes’ demedi ve hayat sessiz de olsa devam ediyor. Evet, sessizlik de do?al bir ?ekilde canland?rabilmek için çok önemli bir gösterge benim için.”

Kendisinden büyük ve sinema filmi çekmi? herkesi sayg? s?n?rlar? içerisinde kendisinin ustas? oldu?unu aktaran Demirdelen, hayranl?k duyma noktas?nda ise bütün dünyada en etkilendi?i ismin her türde en ba?ar?l? örnekleri vermi? tek adam olan Stanley Kubrick oldu?unu belirtti.

”OYUNCULAR PARA ALMADI”

Ödüllü yönetmen ve müzisyen Selim Demirdelen, bir çok festivalde bir sürü izleyiciyle bulu?tuklar?n? ancak Ankara Film Festivalindeki kadar güzel sorular?n ve pozitif bak???n oldu?u bir festivalin çok az oldu?unu vurgulayarak, kendilerine sorulan sorular ve hem sinemaya hem de Kav?ak filmine ili?kin yap?lan yorumlar?n kendilerini çok gururland?rd???n? kaydetti.

Antalya Alt?n Portakal Film Festivalinde 9 tane yeni filmin yar??t???n?, ”Kav?ak” filminin de bunlardan bir tanesi oldu?unu hat?rlatan Demirdelen, ”Hepsi birbirinden etkileyici filmler. Biz mesela bu tür yar??malarda yar??mac? oldu?umuz halde, konusu itibariyle ve bir meseleyi bu kadar do?ru ?ekilde anlatt??? için, gönlümden ”Press” als?n diye geçiriyordum. ?nsanlar art?k böyle ?eyleri anlatmaya cesaret ediyorlar. Antalya’da be?enmeyenler de oldu, bir-iki çatlak ses ç?kt? ama o kadar dolu bir film ki konu?anlar susturuldu ve çok güzel sohbet edildi” dedi.

Filmde oynamas?n? istedikleri her oyuncuyla çal??ma ?ans? bulduklar?n? anlatan Selim Demirdelen, ?öyle devam etti:

”Oyuncu seçimi ortak verdi?imiz kararlard?. Her zaman bir kaç alternatif oluyor, onlar?n aras?ndan da filmde en uygun oldu?unu dü?ündü?ümüz isim üzerinde uzla??yoruz. Sonra onlara teklif götürüyoruz. Bu anlamda ?ansl?y?z. Filmimizde oynamas?n? istedi?imiz her oyuncuyla çal??ma ?ans? bulduk. Herkes filme inand? ve oynamay? kabul etti. Oyuncular?n ço?u para almay? kabul etmedi, alanlar da çok cüzi paralara çal??t?. Bu tabi setteki ili?kilere ve onlar?n performans?na da çok yans?yan bir ?ey. Paray? verip oynatt???n?z oyuncudan bu kadar iyi performans alamayabilirsiniz. Performans? b?rak?n bu kadar huzurlu ve düzgün bir set süreci olmayabilirdi. Her ?ey t?k?r t?k?r gitti.”

AA

View the original article here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: