�ocukluk �a�� ishalleri �l�mc�l olabilir

7 Apr

Uzmanlar, geli?mekte olan ?lkelerdeki hastaneye yat??lar?n y?zde 30’unun ishalli hastal?klardan kaynakland???n? belirterek, ?ocuklarda ise y?ksek oranda ”?l?me” neden olabilece?inin alt?n? ?iziyor.

Koru Hastanesi Çocuk Sa?l??? Uzman? Dr. Gülcan Y?ld?z Çelik, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, Dünya Sa?l?k Örgütü’nün tan?m?na göre günde üçten fazla sulu d??k?laman?n, sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde ise her zamankinden daha s?k ve sulu d??k?laman?n ”ishal” olarak tan?mland???n? söyledi.

Yenido?anda günde 3-5 defa d??k?laman?n sulu olmamas? ko?uluyla normal kabul edildi?ini, bunun 3-15. günlerde 8-10’a ç?kabildi?ini belirten Çelik, anne sütü alan bebeklerde bazen günde 7’ye kadar gayta görülebildi?ini, birinci y?l?n sonunda günlük gayta say?s?n?n 2-3 oldu?unu ifade etti.

-”VAKALARIN ÇO?UNDAN V?RÜS KAYNAKLI M?KROPLAR SORUMLU”-

Çelik, çocukluk ça??nda ishalin özellikle yaz aylar?nda s?k görüldü?ünü ve genellikle mide ve ba??rsaklar? etkileyen mikroplar ile meydana geldi?ini anlatt?. ?shal vakalar?n?n ço?undan virüs kaynakl? mikroplar?n sorumlu oldu?unu belirten Çelik, virütik ishalin ani ba?lad???n?, ishalle birlikte kramp ?eklinde kar?n a?r?s?, i?tahs?zl?k kusma ve hafif ate? bulgular?n?n görüldü?ünü dile getirdi. Çelik, bu tür ishallerin 3-6 gün içinde kendili?inden düzeldi?ini söyledi.

?shalin, özellikle az geli?mi? ülkelerde yayg?n olarak görülen ve ”çocuklarda yüksek oranda ölüme neden olan” bir hastal?k oldu?unu ifade eden Çelik, ”Geli?mi? ülkelerdeki hastaneye yat??lar?n yüzde 10’u, geli?mekte olan ülkelerdeki hastaneye yat??lar?n yüzde 30’u ishalli hastal?klardan olmaktad?r. ?shalli hastal?klar sadece ciddi s?v? kayb? ve ölüme yol açmakla kalmaz, ayn? zamanda beslenme bozuklu?u, büyüme gerili?i ve gereksiz ilaç kullan?m?na da neden olur” diye konu?tu.

Koru Hastanesi Çocuk Sa?l??? Uzman? Dr. Çelik, ?iddetli ve kanl? ishalin oldukça tehlikeli ve ”E. Coli”, ”Salmonella”, ”Campylobacter”, ”?igella” gibi antibiotik tedavisi gerektiren ishaller oldu?una dikkati çekerek, ?unlar? kaydetti:

”Alt? aydan küçük çocuklarda görülen her türlü ishal önemlidir ve bu çocuk en k?sa sürede hekim taraf?ndan görülmelidir. ?shaldeki en büyük tehlike s?v? kayb?d?r. ?shal olan çocu?un gözleri ve b?ng?lda?? çöker, dudaklar? ve a?z? kurur, daha seyrek ve koyu idrar yapmaya ba?lar, a?larken gözya?? akmaz ve uykuya e?ilimi olmaya ba?larsa önemli derecede s?v? aç??? var demektir. Bu durumdaki çocuklar?n acilen hekime götürülmesi gerekir.”

-”ANNE SÜTÜ ?SHALE KAR?I 14 KAT KORUYOR”-

Yap?lan çal??malarda anne sütü almayan bebeklerin ishale yakalanma riskinin, anne sütü alanlara göre ”14 kat daha fazla” bulundu?unu vurgulayan Çelik, biberon ve emzik kullanan çocuklar?n çabuk kontaminasyon nedeniyle daha s?k ishale yakaland?klar?n? dile getirdi.

Çelik, pi?mi? yiyeceklerin oda ?s?s?nda bekletilmesi, içme sular?n?n temiz olmamas?, tuvalet sonras? el y?kama al??kanl???n?n kazan?lmamas?, kanalizasyon sisteminin bulunmamas?n?n ishal riskini art?rd???n? ifade ederek, ishalin ek g?daya ba?land??? için anneden gelen antikorlar?n azalmas?na ba?l? olarak en s?k 6-11 aylar aras?nda görüldü?ünü söyledi.

-”?SHAL KES?C? ?LAÇ KULLANILMAMALI”-

Bakteriyel ishallerin yaz?n, viral ishallerin ise özellikle k???n görüldü?ünü dile getiren Çelik, geli?mi? ve geli?mekte olan ülkelerde en s?k ishal etkeninin rotavirüs oldu?unu belirtti. Çelik, 2 ya? alt? çocuklarda görülme s?kl??? yüksek olan rotavirusün, kaka ile kirlenmi? su ve g?dalarla bula?t???n? ifade etti.

Koru Hastanesi Çocuk Sa?l??? Uzman? Dr. Gülcan Y?ld?z Çelik, solunum yoluyla damlac?klarla bula?man?n söz konusu olabildi?ine i?aret ederek, ”Aile içi, bak?mevlerinde kurum içi ve hastane enfeksiyonu olarak da bula? s?kt?r. Özellikle so?uk aylarda hastal?k salg?nlar yapar. Üç ya??na kadar hemen hemen bütün çocuklar rotavirus ile kar??la?m?? olurlar. Rotavirüs enfeksiyonundan korunmada a?? yap?lmas? önerilmektedir” dedi.

?shal tedavisinde, kaybedilen s?v? ve elektrolitlerin mümkünse a??z yoluyla geri konmas? ve beslenmenin sürdürülmesi gerekti?ini anlatan Çelik, virütik ishallerde antibiyotikler virüsleri öldürmedi?inden antibiyotik tedavisine ihtiyaç olmad???n? söyledi. Çelik, ”?çinde kan ve mukus olan, yüksek ate? ve ?iddetli kar?n a?r?s? ile giden ishal vakalar?nda ise antibiyotik gerekebilir. Doktora dan??madan antibiyotik kullan?lmamal?d?r” uyar?s?nda bulundu.

Genel olarak ishalli çocuklara herhangi bir ishal kesici ilac?n verilmesinin gerekli olmad???n? ifade eden Çelik, ”Bu ilaçlar?n ishalin kesilmesine katk?s? olmad??? gibi, bazen ciddi zararlara yol açmaktad?r. Benzer gerekçelerle kusma önleyici ilaçlar da kullan?lmamal?d?r” diye konu?tu.

?eker ve tuz içeren s?v?lar ile evde ishal tedavisinin mümkün oldu?unu anlatan Çelik, bunun için eczanelerden ”ishal için ?eker–tuz paketi” al?narak uygulaman?n yap?labildi?ini söyledi. Çelik, gözlerde çöküklük, a??z kurulu?u olan orta derecede s?v? kayb? olan çocuklar?n tedavisinin sa?l?k merkezlerinde yap?lmas?n?n uygun oldu?unu belirtti.

Hastal?k boyunca anne sütü alanlar çocuklar?n anne sütüne, inek sütü veya mama alanlar?n bu besinleri tüketmesine devam etmesi gerekti?ini vurgulayan Koru Hastanesi Çocuk Sa?l??? Uzman? Dr. Gülcan Y?ld?z Çelik, ”Bununla birlikte ishal s?ras?nda verilebilecek en uygun besinler pirinç, patates, ekmek, ya?s?z et, yo?urt, sebze ve meyvelerdir. Ya?l? besinler, çay, meyve suyu, kola gibi çok ?eker içeren içeceklerden sak?n?lmal?d?r. ?shal s?ras?nda çocuklar? aç b?rakmak yanl?? ve zararl?d?r” diye konu?tu.

AA

View the original article here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: